Integritetspolicy

vem ansvarar för dina personuppgifter?

Vuxenpedagogisk konsultation i Linköping AB org.nr. 559051-1258 (bifirma Vreta kloster bryggeri) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt. 

hur får Vreta kloster bryggeri samla in dina personuppgifter?

Vreta kloster bryggeri samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis kontaktar oss via vår webbsida eller per e-post, anmäler dig till en ölprovning, bokar bord,  ansöker om att hyra lokal, deltar vid möten och evenemang som anordnas av oss eller i övrigt använder dig av våra tjänster. Vreta kloster bryggeri kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis Bolagsverket, Skatteverket eller Kronofogden.

vilka uppgifter behandlas?

Vreta kloster bryggeri behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, foto, inloggnings-ID, IP-adress, logg för exempelvis in- och utpassering och bankuppgifter. Om du nämner någon annan i exempelvis e-post till oss bör du informera personen att du skickat personuppgiften till Vreta kloster bryggeri. Vi har inte alltid skyldighet att informera tredje person.

varför behandlar Vreta kloster bryggeri uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Vreta kloster bryggeri för bland annat följande ändamål:
– för att kontakta dig,
– följa upp deltagande vid möten och evenemang,
– hantera och administrera dokument som är kopplade till dig,
– skicka nyhetsbrev
– kontrollera vilka besökare som befinner sig i Vreta kloster bryggeris lokaler
– i intern kommunikation via exempelvis e-post
– erbjuda användare behörighet till Vreta kloster bryggeris tjänster
– använda som underlag vid fakturering och bokföring
– hantera och administrera arbetsansökningar och praktikantsökningar
– hantera och administrera sökande till våra lokaler
– hantera nyckelutlämningar
– använda som underlag för Vreta kloster bryggeris verksamhetsutveckling, exempelvis rörande IT-system och föra statistik.

när har Vreta kloster bryggeri rätt att behandla dina personuppgifter?

Vreta kloster bryggeri har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig enligt avtal eller om vi har ett annat berättigat ändamål för behandlingen. Vi får även behandla personuppgifter för specifika ändamål, som du har lämnat samtycke till. Vreta kloster bryggeri kan även ha rätt att behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Vreta kloster bryggeri och Vreta kloster bryggeris personuppgiftsbiträden d.v.s. företag som behandlar personuppgifter åt Vreta kloster bryggeri på något sätt, såsom Hantverkare, IT-systemleverantörer och andra samarbetspartners som vi anlitar. Vreta kloster bryggeri kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till bolag inom samma koncern och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

överföring till tredje land

Vreta kloster bryggeri överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Personuppgiftsbiträden kan dock p.g.a. exempelvis datahantering i globala IT-system fått Vreta kloster bryggeris godkännande att behandla personuppgifter utanför EU/ESS i enighet med standardklausuler, som utfärdas av EU-kommissionen, vilka innehåller bestämmelser avsedda att säkerställa att personuppgifter rörande personer inom EU är tillräckligt skyddade vid internationella överföringar och är en rättslig mekanism för att legitimera gränsöverskridande överföringar av personuppgifter.

hur länge sparar Vreta kloster bryggeri dina personuppgifter?

Vreta kloster bryggeri sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall. 

vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ett samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter när vi inhämtat samtycke från dig för ett specifikt ändamål

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
Vuxenpedagogisk konsultation i Linköping AB
Knivingsdalsgatan 19
585 73 Ljungsbro

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress. Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter.

hur skyddas dina uppgifter?

Vreta kloster bryggeri arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning för personuppgifter.

vad är cookies?

Vreta kloster bryggeris webbplats, www.klosterbryggeri.com, använder små textfiler, så kallade cookies, för att förenkla ditt besök på webbplatsen. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra användarupplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på webbplatsen sparas. Läst mer om hur Vreta kloster bryggeri använder cookies här.

policy för kameraövervakning

Vreta kloster bryggeri har gjort en intresseavvägning och konstaterat att behovet av bevakning väger tyngre än de bevakades integritetsintresse i de områden och under de förutsättningar som regleras i detta dokument. Företaget har installerade kameror, detta av flera anledningar;

  • Förebygga inbrott
  • Förebygga tillgrepp på vårt skatteupplag under tider då vi håller öppet i vårt taproom
  • Säkerställa personalens trygghet och säkerhet

Läs hela vår policy här. 

när uppdateras denna integritetspolicy

Vreta kloster bryggeri gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen, www.klosterbryggeri.com