Vreta kloster bryggeri – Policy för kameraövervakning

Vreta kloster bryggeri bedriver två typer av verksamheter i samma lokal. En verksamhet som ej riktas mot allmänheten i form av ölproduktion med tillhörande skatteupplag och en verksamhet som riktas mot allmänheten i form av taproom med servering av öl och mat. I relation till dessa två typer av verksamheter har vi gjort en intresseavvägning och kunnat konstatera att behovet av bevakning väger tyngre än de bevakades integritetsintresse i de områden och under de förutsättningar som regleras i detta dokument. Företaget har installerade kameror, detta av flera anledningar:

  • Förebygga inbrott
  • Förebygga tillgrepp på vårt skatteupplag under tider då vi håller öppet i vårt taproom
  • Säkerställa personalens trygghet och säkerhet

Personlig integritet

Kamerabevakning innebär ett intrång i den personliga integriteten for de som bevakas, inte minst gäller det våra anställda som arbetar på en kamerabevakad arbetsplats. Vi som arbetsgivare som avser att bedriva kamerabevakning på arbetsplatsen har därför ett stort ansvar att se till att bevakningen uppfyller kraven i Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR). Kamerabilder som innebär att enskilda personer kan identifieras klassas som personuppgifter. Arbetsgivaren ska ha ett berättigat ändamål och en laga grund för att kamerabevaka.

Kameraövervakning bygger på en intresseavvägning, en balans mellan behov och skydd mot intrång i den personliga integriteten. Bevakningsintresset måste väga tyngre än integritetsintresset. Därför ska övervakning bedrivas endast då intresset av övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Grundprincipen är att kamerabevakning, liksom all behandling av personuppgifter, inte får innebära ett onödigt stort intrång i den personliga integriteten.

Upplysningsplikt

Upplysning om kameraövervakning ska lämnas genom tydlig skyltning eller på annat verksamt sätt. På Vreta kloster bryggeri upplyser vi våra anställda, kunder och besökare om vår kameraövervakning genom skyltar placerade invändigt och utvändigt.

Vreta kloster bryggeri har genomfört en intresseavvägning för varje enskilt bevakningsområde på arbetsplatsen och den del som utgör vårt taproom. För personalutrymmen (omklädningsrum, toaletter, och lunchrum), och för områden där gäster vistas kontinuerligt (sittplatser i restaurangdelen, och uteserveringen), tillika gästtoalett, anses inte behovet av bevakning överstiga intrånget i den personliga integriteten. Där ska kameror ej förekomma.

Upptagningsytor där kameraövervakning förekommer är följande:

  • Insidan av entréerna
  • Utsida av byggnad vid entré
  • Produktionslokalen (bryggeri)
  • Skatteupplaget (lagret)
  • Ovanför bardisk

Tillgång till inspelat material

Tillgång till materialet ska begränsas till de individer som behöver det. Enbart verksamhetens ägare (tillika VD) har har tillgång till inspelat material på Vreta kloster bryggeri.

Missbruk kan leda till skadeståndsanspråk och vi förlorar rätten att använda oss av våra kameror. Tillgången är reglerad genom lösenordsskydd och materialet på kameraservern är krypterat.

Enligt Kamerabevakningslagen gäller tystnadsplikt för sådant som någon fått veta om en enskild person genom kamerabevakning. Den som är ansvarig för kamerabevakningen har ett ansvar för att se till att materialet förvaras på ett säkert sätt. Vid behov kan andra aktörer få tillgång till begränsat inspelat material, om det är nödvändigt för fortsatt hantering av ärendet. Exempel kan vara berörd anställd, bevakningspersonal eller bolagsjurist. Material kan även lämnas ut till myndighet, exempelvis Polismyndigheten, om det är nödvändigt för att uppfylla syftet med bevakningen.

Dokumentation och lagringstider

För att uppfylla syftet med kamerabevakningen ska bildmaterial lagras. Bildmaterialet får inte lagras längre än syftet kräver. Inspelat material kan komma att sparas i 30 dagar. Vid en konstaterad incident ska material säkras och sparas så länge som det är nödvändigt för att uppnå̊ syftet med bevakningen, vanligtvis så länge som utredning och eventuell rättsprocess pågar.

Inspelat material får inte visas för fler personer än vad som krävs för syftet och ska hanteras med stor aktsamhet för att hindra läckage och spridning.

Dokumentets upprättande och revideringar

Dokument upprättat 2021-11-01

Dokument uppdaterat 2023-04-30